Wermlands Skogsförråd handlar enbart av privatpersoner.

Vi köper normalt inte i parti från organiserad plockning.

Vi på Wermlands Skogsförråd AB strävar efter att köpa in bär med hög kvalitet.
Det är ofta stor skillnad på att plocka till eget husbehov och plocka till försäljning. När du plockar till dig själv behöver inte hållbarheten vara längre än hem, men plockar du för försäljning så bör hållbarheten och kvalitén vara mycket bättre än så! Läs gärna våra plockarinstruktioner innan du beger dig ut i skogen.

Under en säsong kan tillgång och efterfrågan variera enormt så du måste själv ta reda på vad som gäller för tiden. Längre ner på sidan kan du läsa om vilka arter vi köper för tillfället.

Om du ska sälja för första gången:
Är det kö vid inköpet så underlättar det för oss om du som är ny leverantör skriver ner namn, adress, telefonnummer och personnummer (ej nödvändigt med de 4 sista siffrorna) på ett papper. Då går registreringen snabbt och smidigt. Är du registrerad sedan tidigare så tjänar vi några sekunder om du har ditt leverantörsnummer tillgängligt.

Bra att veta:
Hur mycket svamp och bär får jag sälja innan jag måste betala skatt?

Plockarinstruktioner & bonussystem

Om vår prissättning på svamp och bär

Wermlands Skogsförråd AB är i stora delar av Europa erkända som världsledande för kvalitet på skogssvamp. För bärens del har vi ännu inte nått någon större marknad men vill ändå jobba långsiktigt på samma vis som med svampen.

Kvalitetstänket medför att vi i genomsnitt över en säsong också har, kanske världens högsta plockarpriser för både bär och svamp. Detta tycker vi är värt att vårda.

Ordet kvalitet kan stå för många saker men här handlar det om saker som leder till livsmedelssäkerhet, hållbarhet och synintryck. Det är dessa kriterier som ger bra totalekonomi i alla handelsled, och det börjar med priset till den som plockat.

Vi som köper är väl införstådda med att det kan ta längre tid att skörda om kvalitetskraven är höga så vi försöker fokusera på detaljer som ger bra resultat med liten arbetsinsats. Vi har också ett bonussystem avsett att belöna den plockare som tar till sig och förstår vad som är eftersträvansvärt. Se mera i tipsrutan nedan.

Att kvalitet är en bedömningsfråga kommer vi inte ifrån men vi jobbar löpande med att samordna alla våra inköpare så att bedömningar sker så likartat som möjligt. Wermlands Skogsförråd är helt beroende av alla som plockar och levererar och vi är väl medvetna om vikten av ert förtroende för oss. Bland allt vi lärt oss under 25 verksamhetsår kan nämnas att vi inte kan tillgodose alla plockares krav på oss som köpare, men vi kan sätta ramar för vårt agerande med målsättningen av vi ska uppfattas som konsekventa, rättvisa, högpresterande (bra priser) och professionella.

Vad är det då som leder till höga priser?

Först ska sägas att marknadsläget både i Sverige och Europa har stor betydelse – tillgång och efterfrågan.

Oavsett marknadsläge så kan vi påverka dagspriset.

Livsmedelssäkerhet betalar vi inget extra för. Den tar vi för given. Varan får inte vara skämd eller hinna bli skämd innan den når slutkund eftersom det kan orsaka svår matförgiftning. Det får heller inte förekomma inblandning av arter som inte hör hemma i sortimentet. T.ex. finns det risker med giftiga svamparter.

Ekonomiskt handlar det främst om hållbarhet. Alla handelsled kan med mindre risk begära ett rimligt pris om man är trygg med hållbarheten. Det omvända ligger givetvis i när man i panik säljer till lågt pris inför risken att varan ruttnar bort.

Det handlar också mycket om synintryck. Alla led i handeln har lättare för att öppna plånboken om varan ger ett positivt intryck.

 

Grundpriset

För att betala ut grundpriset krävs att livsmedelskvalitet och rensningsgrad är tillräcklig för att vi ska kunna sälja varan vidare.

Om varan brister för mycket i rensningsgrad eller hållbarhet (kort datum) så är vår grundinställning ”Nej tack”. Vi är i första hand inte ute efter att få köpa varan billigare. Undantag kan förekomma om vi för dagen råkar ha efterfrågan på lågprisvara.

Andra kriterier som leder till ”Nej tack” kan vara inblandning av fel art i sortimentet. Här är det dels noga vid svampinköp eftersom det finns giftiga svampar och för att även om en oidentifierad art inte alltid är giftig så vore det mycket oprofessionellt av oss att sälja vidare en svampart med främmande inblandning.

För bärens del finns inga kända farliga förväxlingar men det ger ändå ett oprofessionellt intryck om det till exempel förekommer odon i blåbären.

Bonus

Bonus läggs på kilopriset när vi bedömer att varan håller en högre kvalitet än grundkravet.

Här jobbar vi hårt för att det enbart ska handla om den typ av kvalitet som ger ett högt handelsvärde i alla led.

I någon mån kan vi låta oss påverkas av andra kriterier än livsmedelskvalitet. Det kan då handla om lojalitet mot oss eller visat avståndstagande mot den svarthandel som över tid förstör vår marknad genom att hålla priserna nere.

 

Tips för att få bonus på kilopriset

 • Hållbarhet. Här handlar det i grunden om tid från plockning till leverans, temperaturen under resans gång samt det lite svårare momentet; att plocka och hantera så pass varsamt att det inte blir skador på bären/svamparna.
 • Undvik förvaring/transport i varm bil.
 • Håll korgen/hinken så långt möjligt i skugga under plockningen.
 • Plocka absolut inte i ett mjukt emballage som t.ex. en kasse. Dels blir det för dålig luftväxling och dels kan det bli klämskador. Även om klämskadorna inte genast syns så kan du vara säker på att hållbarheten/värdet förminskas.
 • Ta inte i svampen/bären mer än nödvändigt. Att rensa svampen/bären i efterhand sänker hållbarheten kraftigt. Särskilt om du rensar i en miljö varmare än 3-4 plusgrader.
 • Hygien. En lång varm sommardag händer det nog att händerna blir lite svettiga. Vid sidan av att dissa plastkassen är det kanske på denna punkt det finns mest att vinna i svampkvalitet. De bruna bakteriefläckar som nämns ovan får nämligen en extra boost av den näring och värme en svettig och smutsig hand bidrar med. Men det finns en enkel o billig lösning; Våra mest erfarna plockare tar varje tillfälle att torka av händerna i våt vitmossa! Använd dig av detta trick ihop med övriga knep som beskrivs här så är du troligen nära att kamma hem maxbonus. Vill du dra hygienen till sin spets? Innan vitmossan, repa av lite löv från en björk, krossa löven i händerna och gnid in saften. Björklöv innehåller nämligen de förnämliga tvålämnena saponiner. Avsluta med vitmossan och du blir superfräsch. Denna behandling ger även en skön känsla i ansiktet, eller varför inte vart som helst på kroppen.
 • ”Tvätta” absolut inte svampen/bären i vatten. Att blöta svampen efter plockning sänker hållbarheten och därmed värdet i kronor.
 • En luftig korg är bäst att plocka i. Många föredrar av praktiska skäl en kasse. Det funkar ypperlighet om svampen ska anrättas vid hemkomst, men som handelsvara blir den mindre intressant.
 • Synintryck
Pickers instructions & bonus system

Our pricing on mushrooms and berries

Wermlands Skogsförråd AB is recognized in major parts of Europe as a world leader in the quality of mushrooms. We have not yet reached the larger market with our berries, but we work in the same way as in the mushroom-market with long-term focus.

Our quality-chain means that on average, over a season we may have the highest picking prices for both berries and mushrooms. For us, this is something valuable and we want to care for it.

The word “quality” can stand for a lot of things, but here it is about things that lead to food safety, sustainability and visual impression. These criteria provide good overall economy at all levels of trade, and it begins with the price for the picker.

We who buy are well aware that it may take longer to harvest if the quality requirements are high, so we try to focus on details that produce good results with low work effort. We also have a bonus system designed to reward the picker who understands what is desirable.
See more in the tips below.

Quality is an assessment question, but we are continuously working to coordinate all our buyers so that assessments are made as similarly as possible. Wermlands Skogsförråd completely depends on all pickers that deliver to us and we are well aware of the importance of your trust in us. Among the things we learned over 25 years of business, we can not meet all demands of all pickers, but we can frame our actions with the goal of being perceived as consistent, fair, high-performing (good prices) and professional.

Then, what do lead to high prices?

First, it should be said that the market situation in Sweden and Europe is of great importance –
supply and demand.

Regardless of the market situation, we can influence the daily price.

We do not pay anything for food safety. We take it for granted. The product must not be bad or foul or risk of turning foul before reaching retailers due to the risk of severe food poisoning. There should also be no mix with other species that do not belong in the assortment. For example, there are risks of toxic mushrooms.

Economically, it is primarily about sustainability. All trading levels may require a reasonable price with less risk if you are confident of the sustainability. The reverse, of course, is when you panic sell at a low cost to the risk of loosing the mushrooms.

There is also a lot about visual impression. All elements of the trade are more willing to pay if the product gives a positive impression.

 

The base price

In order to pay the basic price, food quality and purity are required to enable us to sell the product further.

If the merchandise is too defective in cleaning or durability (short date) then our basic rule is ”No thanks”. We are not looking to buy the merchandise cheaper. Exceptions may occur if we happen to have higher demand for the day.

Other criteria that lead to ”No thanks” may be incorrectly involved species in the assortment. This is because of the fact that there are poisonous mushrooms, and because an unidentified species is not always poisonous, it would be very unprofessional for us to sell a mushroom species with foreign involvement.

For the berries there are no known dangerous differences, but it still gives an unprofessional impression if, for example, ointment occurs in the blueberries.

Bonus

Bonus is added to the kilo price when we asses that the product is of a higher quality than our basic requirement.

We work hard to focus on the kind of quality that gives a high trading value in all stages.

To some extent, we can be influenced by other criteria than food quality. It may then be about loyalty to us or showing disapproval of the black market that over time destroys our market by keeping the prices down.

How to get bonus on the price

 • Sustainability. This is basically about the time from picking to delivery, the temperature during the transportation and the slightly more difficult moment; to pick and handle so careful that there is no damage to the berries / mushrooms.
 • Avoid storage and/or transportation in a hot car.
 • Keep the bucket/basket in the shade for as long as you can while picking.
 • Do not pick in a soft packaging such as a plasticbag. It will be too bad airflow and the risk of crushing is very high. Even though the damage is not immediately visible, you can be sure that the durability / value are reduced.
 • Do not touch the mushroom more than necessary. Cleaning the mushroom afterwards reduces the durability a lot, especially if the environment is warmer than + 3-4°C.
 • Do the cleaning in the woods. It is enough because the gain in shortening the time from picking to delivery and cooling is so great that we can accept some leaves and grass.Hygiene. A long hot summer day, it’s likely that your hands get a little sweaty. In addition to the plastic bag it is perhaps at this point that there is the most to win in mushroom quality. The brown bacterial patches mentioned above get an extra boost of nutrition and heat a sweaty and dirty hand contributes. But there is a simple and cheap solution; our most experienced pickers take every opportunity to wipe their hands in wet white moss! Use this trick together with the other tricks described here, so you’re probably close to the max bonus.
  Do you maybe even want to take hygiene to the top?
  Before the white moss, scrub a little leaf from a birch, crush the leaves in the hands and rub the juice. The leaves contain the most prominent soaps of saponins. Finish up with the white moss and you will be super fresh. This treatment also gives a nice feeling on the face, or why not anywhere on the body.
 • Do not wash the mushroom in water. Soaking the mushroom after picking reduces the durability and the value.
 • An airy basket is the best to pick in. Many prefer a plastic bag/bag for practical reasons, but its is alright if the mushroom is just picked for home use, but as a commodity it becomes less interesting.
 • Visual impression


For example, if you pick Chanterelles uncleaned, you will get soil and dirt on the mushrooms, which gives a negative visual impression. Cut it directly at picking. If mushrooms in general (Chanterelles with a few more in particular) are handled negligently in some way, they get ridged. This can be difficult to see at an early stage, but the damage can be resembled an edge-backed apple, it becomes a way in for degradation bacteria. Over time, you will see how the mushroom becomes brownish. For example on BLEK TAGGSVAMP the brownish can be seen almost immediately, because the mushroom is almost white. On the Chanterelle it is harder because the brown shade in an early stage is difficult to distinguish from the natural yellow. After a few days of storage, the spots darken, the mushroom begins to look uneatable and in the next stage there is a risk of food poisoning.
It is also common for the mushroom to become brown on the stem. It occurs if you squeeze even gentle or if you hold it for too long, perhaps with a warm and dirty hand.
Regarding a way in for bad bacteria, with a worn knife, you get a crunch in the cut that bacteria like. You will probably also need to hold the mushroom tight when cutting with a worn knife.
A razor sharp knife is great to work with and you get a cut in the mushroom so nicely that a buyer can be brought to tears!
Not to mention the chef of any of our Michelin-starred customers …

Plockarpriser

Vi reserverar oss för ändringar med kort varsel.

Senast uppdaterat 2023-09-17 20:00 /Ola

Blåbär

Köps främst i 2 prisklasser/kategorier: Fingerplockade eller Rensade.

För angivna dagspriser måste alla nedanstående kvalitetskriterier vara uppfyllda.

Undantag: vid vissa brister i kvalitet som rör hållbarhet, exempelvis något mjuka/kladdiga bär så kan vi ändå köpa in båda kategorierna för infrysning. Dock måste bären fortfarande vara fria från skräp och smuts.

Fingerplockade:

För vidare hantering som färska 95 kr/kg

För infrysning 13 kr/kg

Med bärplockare:

Rensade för vidare hantering som färska 45 kr/kg

Rensade för infrysning 13 kr/kg

För att få blåbär klassade som fingerplockade krävs att den grå hinnan som bären är naturligt täckta av finns kvar så den tydligt kan ses. Denna hinna försvinner om bären hanteras/rensas efter plockning.

– Tänk på:

 • Bären ska vara fria från löv, barr, jord, gröna/bruna och/eller andra bär (tex lingon)
 • Torra – Plocka inte när det regnar/ Skydda från vatten
 • Fina – Stora blåa bär
 • Fasta – Ej mjuka eller kladdiga bär
 • Färska – Sälj så snart som möjligt efter plockning
 • Svala. Om det är varmt ute kan en kort resa i en varm bil få de finaste bären mjuka och bli kladdiga. Förvara svalt och tänk på att inte parkera bilen i solen när du är ute i skogen.
 • I en välfylld hink kan bären i botten ta skada. Töm hinken oftare, eller använd flera hinkar halvfulla.
 • Låga lådor är bäst. Då blir inte trycket för stort på bären i botten.

 

Såvitt känt har vi i perioder världens högsta plockarpriser på vilda blåbär. Men vi har också höga krav på dig som plockare. Viktigt att du läser och förstår, om vad som krävs.

 

Blåbär orensade   0 kr/kg Torra, Fina, Fasta och Svala bär. Okej med löv men ej omogna, ej bruna eller lila i färgen

 

Lingon

Fingerplockade:

För vidare hantering som färska 56 kr/kg

För infrysning 20 kr/kg

Med bärplockare:

Rensade för vidare hantering som färska  35 kr/kg

Rensade för infrysning 20 kr/kg

Att skilja mellan bär som plockats på olika vis är svårare för lingon än för blåbär då lingonen inte har den känsliga men väl synliga grå hinnan som blåbär har.

Vår metod blir då för lingon att vi skärper varje kvalitetskriterie lite extra för att ge klassningen ”Fingerplockat”. Förutom de självklara kriterierna såsom ”fasta, torra, färska, svala och rena bär” så är även  storleken på bären avgörande, eftersom fingerplockning normalt ger större bär.

För övrigt använder vi samma kvalitetskriterier som för blåbär.

 

 

Hjortron/mylta – 125 kr/kg

Bären ska vara mogna och rena. Tillsätt inte vatten då det kan ge upphov till diskussion om huruvida vi vill köpa in bären.

 

Skogshallon 0 kr/kg

The berries should be ripe and clean. Do not add water as it may give rise to discussion about whether we want to buy the berries.

 

Tranbär – 60 kr/kg

Svarta vinbär kr/kg

Pickers price

Please note that we buy only from private pickers. Normally we do not buy lots from organized picking.

Latest update 2023-09-17 20:00 /Ola

We reserve the right for changes at short notice.

Blueberries

Purchased mainly in 2 price ranges / categories: Finger-picked or Cleaned.

For the stated daily prices, all the following quality criteria must be met.

Exception: in case of certain shortcomings in quality related to durability, for example some soft / sticky berries, we can still buy both categories for freezing. However, the berries must still be free of debris and dirt.

Finger-picked:

For further handling as fresh SEK 95 / kg

For freezing SEK 13/ kg

With berry picker:

Cleaned for further handling as fresh SEK 45 kr/ kg

Cleaned for freezing SEK 13 kr/ kg

In order to have blueberries classified as finger-picked, it is required that the gray coating that the berries are naturally covered with remains so that it can be clearly seen. This membrane disappears if the berries are handled/cleaned after picking.

– Think of:

 • The berries must be free of leaves, conifers, soil, green/brown and/or other berries (eg lingonberries)
 • Dry – Do not pick when it is raining / Protect from water
 • Fine – Large blue berries
 • Solid/firm berries – Not soft or sticky
 • Fresh – Sell as soon as possible after picking
 • Cool. If it is hot outside, a short trip in a warm car can make the finest berries soft and sticky. Keep cool and remember not to park the car in the sun when you are out in the woods.
 • In a well-filled bucket, the berries at the bottom can be damaged. Empty the bucket more often, or use several buckets half full.
 • Low boxes are best. Then the pressure on the berries will not be too great at the bottom.

As far as is known, we have at times the world’s highest picker prices for wild berries. But we also have high demands on you as a picker. It is important that you read and understand what is required.

Lingon

Finger-picked:

For further handling as fresh SEK 56 /kg

For freezing SEK 20  /kg

With berry picker:

Cleaned for further handling as fresh SEK 35 /kg

For freezing SEK 20 /kg

Distinguishing between berries picked in different ways is more difficult for lingonberries than for blueberries as the lingonberry does not have the sensitive but clearly visible gray skin that blueberries have.

For lingonberries, our method is that we sharpen each quality criterion a little extra to give the classification ”Fingerpicked”. In addition to the obvious criteria such as ”firm, dry, fresh, cool and clean berries”, the size of the berries is also crucial, as finger picking normally produces larger berries.

Otherwise, we use the same quality criteria as for blueberries.

 

Hjortron –  125 kr/kg

The berries should be ripe and clean. Do not add water as it may give rise to discussion about whether we want to buy the berries.

 

Skogshallon 0 kr/kg

Tranbär – 50 kr/kg

Blackcurrants kr/kg