Wermlands Skogsförråd köper enbart av privatpersoner.

Vi köper inte svamp i parti från organiserad plockning.

Vi strävar efter att köpa in svamp av hög kvalitet. Det är ofta stor skillnad på att plocka till eget husbehov och plocka till försäljning. När du plockar till dig själv behöver inte hållbarheten vara längre än hem till köket, men plockar du för försäljning så bör hållbarheten och kvalitén vara mycket bättre än så! Läs gärna våra plockarinstruktioner innan du beger dig ut i skogen.

Under en säsong kan tillgång och efterfrågan variera enormt så du måste själv ta reda på vad som gäller för tiden. Längre ner på sidan kan du läsa om vilka arter vi köper för tillfället.

För mer information, kontakta oss.

Om det är kö vid inköpet så underlättar det för oss om du som ny leverantör skriver ner namn, adress, telefonnummer och personnummer (ej nödvändigt med de 4 sista siffrorna) på ett papper. Då går registreringen snabbt och smidigt. Är du registrerad sedan tidigare så tjänar vi några sekunder om du har ditt leverantörsnummer tillgängligt.

Bra att veta:
Hur mycket svamp och bär får jag sälja innan jag måste betala skatt?

Plockarinstruktioner & bonussystem

Om vår prissättning på svamp och bär

Wermlands Skogsförråd AB är i stora delar av Europa erkända som världsledande för kvalitet på skogssvamp. För bärens del har vi ännu inte nått någon större marknad men vill ändå jobba långsiktigt på samma vis som med svampen.

Kvalitetstänket medför att vi i genomsnitt över en säsong också har, kanske världens högsta plockarpriser för både bär och svamp. Detta tycker vi är värt att vårda.

Ordet kvalitet kan stå för många saker men här handlar det om sådant som leder till livsmedelssäkerhet, hållbarhet och synintryck. Det är dessa kriterier som ger bra totalekonomi i alla handelsled, och det börjar med priset till den som plockat.

Vi som köper är väl införstådda med att det kan ta längre tid att skörda om kvalitetskraven är höga så vi försöker fokusera på detaljer som ger bra resultat med liten arbetsinsats. Vi har också ett bonussystem avsett att belöna den plockare som tar till sig och förstår vad som är eftersträvansvärt. Se mera i tipsrutan nedan.

Att kvalitet är en bedömningsfråga kommer vi inte ifrån men vi jobbar löpande med att samordna alla våra inköpare så att bedömningar sker så likartat som möjligt. Wermlands Skogsförråd är helt beroende av alla som plockar och levererar och vi är väl medvetna om vikten av ert förtroende för oss. Bland allt vi lärt oss under 25 verksamhetsår kan nämnas att vi inte kan tillgodose alla plockares krav på oss som köpare, men vi kan sätta ramar för vårt agerande med målsättningen att vi ska uppfattas som konsekventa, rättvisa, högpresterande (bra priser) och professionella.

Vad är det då som leder till höga priser?

Först ska sägas att marknadsläget både i Sverige och Europa har stor betydelse – tillgång och efterfrågan.

Oavsett marknadsläge så kan vi påverka dagspriset.

Livsmedelssäkerhet betalar vi inget extra för. Den tar vi för given. Varan får inte vara skämd eller hinna bli skämd innan den når slutkund eftersom det kan orsaka svår matförgiftning. Det får heller inte förekomma inblandning av arter som inte hör hemma i sortimentet. T.ex. finns det risker med giftiga svamparter.

Ekonomiskt handlar det främst om hållbarhet. Alla handelsled kan med mindre risk begära ett rimligt pris om man är trygg med hållbarheten. Det omvända ligger givetvis i när man i panik säljer till lågt pris inför risken att varan ruttnar bort.

Det handlar också mycket om synintryck. Alla led i handeln har lättare för att öppna plånboken om varan ger ett positivt intryck.

 

Grundpriset

För att betala ut grundpriset krävs att livsmedelskvalitet och rensningsgrad är tillräcklig för att vi ska kunna sälja varan vidare.

Om varan brister för mycket i rensningsgrad eller hållbarhet (kort datum) så är vår grundinställning ”Nej tack”. Vi är i första hand inte ute efter att få köpa varan billigare. Undantag kan förekomma om vi för dagen råkar ha efterfrågan på lågprisvara.

Andra kriterier som leder till ”Nej tack” kan vara inblandning av fel art i sortimentet. Här är det dels noga vid svampinköp eftersom det finns giftiga svampar och för att även om en oidentifierad art inte alltid är giftig så vore det mycket oprofessionellt av oss att sälja vidare en svampart med främmande inblandning.

För bärens del finns inga kända farliga förväxlingar men det ger ändå ett oprofessionellt intryck om det till exempel förekommer odon i blåbären.

Bonus

Bonus läggs på kilopriset när vi bedömer att varan håller en högre kvalitet än grundkravet.

Här jobbar vi hårt för att det enbart ska handla om den typ av kvalitet som ger ett högt handelsvärde i alla led.

I någon mån kan vi låta oss påverkas av andra kriterier än livsmedelskvalitet. Det kan då handla om lojalitet mot oss eller visat avståndstagande mot den svarthandel som över tid förstör vår marknad genom att hålla priserna nere.

Tips för att få bonus på kilopriset

 • Hållbarhet. Här handlar det i grunden om tid från plockning till leverans, temperaturen under resans gång samt det lite svårare momentet; att plocka och hantera så pass varsamt att det inte blir skador på bären/svamparna.
 • Undvik förvaring/transport i varm bil.
 • Håll korgen/hinken så långt möjligt i skugga under plockningen.
 • Plocka absolut inte i ett mjukt emballage som t.ex. en kasse. Dels blir det för dålig luftväxling och dels kan det bli klämskador. Även om klämskadorna inte genast syns så kan du vara säker på att hållbarheten/värdet förminskas.
 • Ta inte i svampen mer än nödvändigt. Att rensa svampen i efterhand sänker hållbarheten kraftigt. Särskilt om du rensar i en miljö varmare än 3-4 plusgrader.
 • Grovrensa i skogen. Det räcker. Vinsten i att du då förkortar tiden från plockning till leverans och nedkylning är så stor att vi kan acceptera något barr, löv och grässtrå. Jord och sand är dock inte acceptabelt men rotskär man direkt vid plockning så blir det inget problem.
 • Hygien. En lång varm sommardag händer det nog att händerna blir lite svettiga. Vid sidan av att dissa plastkassen är det kanske på denna punkt det finns mest att vinna i svampkvalitet. De bruna bakteriefläckar som nämns ovan får nämligen en extra boost av den näring och värme en svettig och smutsig hand bidrar med. Men det finns en enkel o billig lösning; Våra mest erfarna plockare tar varje tillfälle att torka av händerna i våt vitmossa! Använd dig av detta trick ihop med övriga knep som beskrivs här så är du troligen nära att kamma hem maxbonus. Vill du dra hygienen till sin spets? Innan vitmossan, repa av lite löv från en björk, krossa löven i händerna och gnid in saften. Björklöv innehåller nämligen de förnämliga tvålämnena saponiner. Avsluta med vitmossan och du blir superfräsch. Denna behandling ger även en skön känsla i ansiktet, eller varför inte vart som helst på kroppen.
 • ”Tvätta” absolut inte svampen i vatten. Att blöta svampen efter plockning sänker hållbarheten och därmed värdet i kronor.
 • En luftig korg är bäst att plocka i. Många föredrar av praktiska skäl en kasse. Det funkar ypperlighet om svampen ska anrättas vid hemkomst, men som handelsvara blir den mindre intressant.
 • Synintryck

Om du plockar t.ex. kantareller orensat så vill det gärna bli jord o smuts på svamparna vilket ger ett negativt synintryck. Rotskär direkt vid plockning. Om svampar i allmänhet och kantarell med några flera i synnerhet hanteras vårdslöst på något vis så blir de kantstötta. Detta kan vara svårt att se i ett tidigt stadie men skadan kan liknas vid ett kantstött äpple så tillvida att det blir en inkörsport för nedbrytningsbakterier. Med tiden ser man hur svampen blir brunfläckig. På t.ex. Blek taggsvamp ser man nästan genast det bruna eftersom den annars är närmast vit. På kantarell är det svårare då den bruna nyansen i ett tidigt stadie är svår att skilja från det naturligt gula. Efter några dagars förvaring mörknar fläckarna, svampen börjar se oaptitlig ut och i nästa stadie finns risk för matförgiftning. Vanligt är också att kantarellen blir brun på foten. Det uppstår om du klämmer det minsta, eller om du håller i den för länge, kanske med en varm o smutsig hand. Apropå inkörsport för röta, med en slö kniv får du en klämskada i snittet som bakterier gillar. Troligen behöver du också hålla i svampen hårt när du skär med slö kniv. En rakbladsvass kniv är underbart att jobba med och du får ett snitt i svampen så snyggt att en inköpare kan bli tårögd! För att inte tala om kocken hos någon av våra kunder med stjärnor i Michelin-guiden…

Pickers instructions & bonus system

Our pricing on mushrooms and berries

Wermlands Skogsförråd AB is recognized in major parts of Europe as a world leader in the quality of mushrooms. We have not yet reached the larger market with our berries, but we work in the same way as in the mushroom-market with long-term focus.

Our quality-chain means that on average, over a season we may have the highest picking prices for both berries and mushrooms. For us, this is something valuable and we want to care for it.

The word “quality” can stand for a lot of things, but here it is about things that lead to food safety, sustainability and visual impression. These criteria provide good overall economy at all levels of trade, and it begins with the price for the picker.

We who buy are well aware that it may take longer to harvest if the quality requirements are high, so we try to focus on details that produce good results with low work effort. We also have a bonus system designed to reward the picker who understands what is desirable.
See more in the tips below.

Quality is an assessment question, but we are continuously working to coordinate all our buyers so that assessments are made as similarly as possible. Wermlands Skogsförråd completely depends on all pickers that deliver to us and we are well aware of the importance of your trust in us. Among the things we learned over 25 years of business, we can not meet all demands of all pickers, but we can frame our actions with the goal of being perceived as consistent, fair, high-performing (good prices) and professional.

Then, what do lead to high prices?

First, it should be said that the market situation in Sweden and Europe is of great importance –
supply and demand.

Regardless of the market situation, we can influence the daily price.

We do not pay anything for food safety. We take it for granted. The product must not be bad or foul or risk of turning foul before reaching retailers due to the risk of severe food poisoning. There should also be no mix with other species that do not belong in the assortment. For example, there are risks of toxic mushrooms.

Economically, it is primarily about sustainability. All trading levels may require a reasonable price with less risk if you are confident of the sustainability. The reverse, of course, is when you panic sell at a low cost to the risk of loosing the mushrooms.

There is also a lot about visual impression. All elements of the trade are more willing to pay if the product gives a positive impression.

 

The base price

In order to pay the basic price, food quality and purity are required to enable us to sell the product further.

If the merchandise is too defective in cleaning or durability (short date) then our basic rule is ”No thanks”. We are not looking to buy the merchandise cheaper. Exceptions may occur if we happen to have higher demand for the day.

Other criteria that lead to ”No thanks” may be incorrectly involved species in the assortment. This is because of the fact that there are poisonous mushrooms, and because an unidentified species is not always poisonous, it would be very unprofessional for us to sell a mushroom species with foreign involvement.

For the berries there are no known dangerous differences, but it still gives an unprofessional impression if, for example, ointment occurs in the blueberries.

Bonus

Bonus is added to the kilo price when we asses that the product is of a higher quality than our basic requirement.

We work hard to focus on the kind of quality that gives a high trading value in all stages.

To some extent, we can be influenced by other criteria than food quality. It may then be about loyalty to us or showing disapproval of the black market that over time destroys our market by keeping the prices down.

How to get bonus on the price

 • Sustainability. This is basically about the time from picking to delivery, the temperature during the transportation and the slightly more difficult moment; to pick and handle so careful that there is no damage to the berries / mushrooms.
 • Avoid storage and/or transportation in a hot car.
 • Keep the bucket/basket in the shade for as long as you can while picking.
 • Do not pick in a soft packaging such as a plasticbag. It will be too bad airflow and the risk of crushing is very high. Even though the damage is not immediately visible, you can be sure that the durability / value are reduced.
 • Do not touch the mushroom more than necessary. Cleaning the mushroom afterwards reduces the durability a lot, especially if the environment is warmer than + 3-4°C.
 • Do the cleaning in the woods. It is enough because the gain in shortening the time from picking to delivery and cooling is so great that we can accept some leaves and grass.Hygiene. A long hot summer day, it’s likely that your hands get a little sweaty. In addition to the plastic bag it is perhaps at this point that there is the most to win in mushroom quality. The brown bacterial patches mentioned above get an extra boost of nutrition and heat a sweaty and dirty hand contributes. But there is a simple and cheap solution; our most experienced pickers take every opportunity to wipe their hands in wet white moss! Use this trick together with the other tricks described here, so you’re probably close to the max bonus.
  Do you maybe even want to take hygiene to the top?
  Before the white moss, scrub a little leaf from a birch, crush the leaves in the hands and rub the juice. The leaves contain the most prominent soaps of saponins. Finish up with the white moss and you will be super fresh. This treatment also gives a nice feeling on the face, or why not anywhere on the body.
 • Do not wash the mushroom in water. Soaking the mushroom after picking reduces the durability and the value.
 • An airy basket is the best to pick in. Many prefer a plastic bag/bag for practical reasons, but its is alright if the mushroom is just picked for home use, but as a commodity it becomes less interesting.
 • Visual impression


For example, if you pick Chanterelles uncleaned, you will get soil and dirt on the mushrooms, which gives a negative visual impression. Cut it directly at picking. If mushrooms in general (Chanterelles with a few more in particular) are handled negligently in some way, they get ridged. This can be difficult to see at an early stage, but the damage can be resembled an edge-backed apple, it becomes a way in for degradation bacteria. Over time, you will see how the mushroom becomes brownish. For example on BLEK TAGGSVAMP the brownish can be seen almost immediately, because the mushroom is almost white. On the Chanterelle it is harder because the brown shade in an early stage is difficult to distinguish from the natural yellow. After a few days of storage, the spots darken, the mushroom begins to look uneatable and in the next stage there is a risk of food poisoning.
It is also common for the mushroom to become brown on the stem. It occurs if you squeeze even gentle or if you hold it for too long, perhaps with a warm and dirty hand.
Regarding a way in for bad bacteria, with a worn knife, you get a crunch in the cut that bacteria like. You will probably also need to hold the mushroom tight when cutting with a worn knife.
A razor sharp knife is great to work with and you get a cut in the mushroom so nicely that a buyer can be brought to tears!
Not to mention the chef of any of our Michelin-starred customers …

Plockarpriser

De arter som har ett pris nedan är de vi köper för närvarande

Läs våra plockarinstruktioner inn:an du går ut och plockar!

Angivna priser är riktvärden som utgår från att en normal leverans enligt Wermlands skogsförråds kriterier och subjektiva bedömning. Slutpris kan bli både lägre och högre. Unga svampar är bra. Gamla svampar saknar värde.

Vårt genomsnittspris har vid daglig avstämning oftast varit högre än här angivna riktpriser, innebärande att om du har läst och förstått våra instruktioner och kriterierar så åtnjuter du sannolikt ett högre pris än nedan angivet.

Vi uppskattar världsklass kvalitet och oftast kan vi betala för det!

Senast uppdaterat 2023-11-27 07:00 /Ola

Vi reserverar oss för prisändringar med kort varsel!

Riktpriser per kg:
Blek taggsvamp 0 kr/kg
Blomkålssvamp 0 kr/kg

Kantarell 100 kr/kg
Kantarell Små  0 kr/kg Storlek 20-25mm, rena, unga och fräscha med hatten inrullad.
Karl-Johan 1, 5-20 cm 0 kr/kg OBS! Läs instruktionerna nedan!
Rödgul trumpet 0 kr/kg

Strävsoppar 1, 0 kr/kg Unga, fasta svampar utan mask.
Svart Trumpet, 0 kr/kg Måste vara snygga
Trattkantarell, 40 kr/kg

 

Skuren/rensad Karl-Johan Plockarinstruktioner

Rensas i skogen, då skärs ”foten” ren med ett rakt snitt så ingen jord följer med.
Kolla direkt så att svampen är maskfri.
Ska förvaras så svalt som det går, inte ligga i solen eller i en varm bil.
Plockas helst i luftiga kärl tex korg, Inte plastpåse eller hink.
Säljs helst samma dag som den plockades.

Klass 1:

 • Vit under hatten
 • Hatten ska vara fast
 • Hela svampen ska vara maskfri
 • Foten och hatten ska vara hela och sitta ihop
 • Storlek på hatten, upp till 20cm
 • Ingen parasit tex snylting
 • Helst inte ätits av tex snigel

Klass 2:

 • Kan vara lite mörkare under hatten, dock ej gul
 • Hatten ska vara fast
 • Foten och hatten ska sitta ihop
 • Hela svampen ska se maskfri ut
 • Kan klyvas i två delar för att se att den ser ”fin” ut
 • Ingen parasit tex snylting

 

ORENSAD Karl-Johan Plockarinstruktioner

Klass 1:
 • Fast svamp och vit under hatten
 • Minst 4cm, ingen övre storleksbegränsning
 • Mask är inget problem så länge svampen är fräsch för övrigt och fast
 • Inga parasitangrepp
Klass 2:
 • Alla kriterier likt klass 1, men lätt gul under hatten är ok
Pickers price

Please note that we buy only from private pickers. We do not buy lots from organized picking.

The prices below are guide values based on a delivery with normal quality according to Wermlands Skogsförråd’s criteria and subjective assessment. The final price can be both lower and higher. Young mushrooms are good. Old mushrooms has no value.

Our average daily reconciliation price has always been higher than the indicative prices listed here, which means that if you have read and understood our instructions and criteria, you will probably receive a higher price than listed below.

We appreciate world class quality and usually we can pay for it!

Latest update 2023-11-27 07:00 /Ola

Target prices per kg:
Blek taggsvamp 0 kr/kg
Blomkålssvamp 0 kr/kg 
Kantarell 100 kr/kg
Kantarell Små 0 kr/kg Small 20-25mm, clean, young and fresh mushrooms with rolled edges of the hat
Kantkremla 0 kr/kg
Karl-Johan 1, 5-20 cm 0 kr/kg Please, read the picker instructions below!
Rödgul trumpet 0 kr/kg

Strävsoppar 1, 0 kr/kg Young, firm and fresh with rolled edges of the hat. No worms.
Svart Trumpet 0 kr/kg Must be good
Trattkantarell 40 kr/kg

 

Cut/cleaned Karl-Johan Mushroom Picking Instructions

Harvesting should be done in the forest, where the foot is cut cleanly to avoid taking any soil with it. Inspect the mushroom immediately to ensure it is free from worms or pests. Store the mushrooms in a cool place, avoiding direct sunlight or leaving them in a hot car. Preferably, gather the mushrooms in airy containers such as baskets; avoid using plastic bags or buckets. Ideally, sell or consume the mushrooms on the same day they were picked.

Class 1:

 • The underside of the cap should be white.
 • The cap should be intact and firm.
 • The entire mushroom should be free from worms or pests.
 • The stem/foot and cap must be undamaged and connected.
 • The cap’s size should be up to 20cm (approximately 8 inches).
 • No parasit.
 • Preferably, the mushroom should not have been partially eaten by snails or other creatures.

Class 2:

 • The underside of the cap may be slightly coloured but not yellow.
 • The cap should be intact and firm.
 • The stem/foot and cap must be connected.
 • The entire mushroom should appear free from worms or pests.
 • It can be split in two to ensure it looks ”nice.”
 • No parasit.

Please note that these are the guidelines for picking Karl-Johan mushrooms to ensure their quality and freshness. Happy mushroom hunting!

 

UN-CUT Karl-Johan picker instructions

Class 1:

 • Firm mushroom and white under the cap
 • Minimum 4cm, no upper size limit
 • Worms are not a problem as long as the mushrooms are fresh otherwise, and firm
 • No parasites, very important
Class 2:
 • All criteria same as class 1, but slightly yellow is ok